Št. objave Naslov
3534. Odlok o razpisu volitev predsednika republike
3535. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3536. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3537. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3538. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3539. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3540. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3541. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3542. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3543. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3544. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3545. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3546. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3547. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3548. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3549. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3550. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3551. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3552. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3553. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3554. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3555. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3556. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
3557. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
3558. Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
3559. Pravilnik o nagradah za izume iz delovnega razmerja
3560. Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
3561. Pravilnik o spremembi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov
3562. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika
3563. Odločba o soglasju k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike – Ustanova za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem«
3564. Odločba o delni razveljavitvi prvega in drugega odstavka 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin in o ugotovitvi, da prvi odstavek 96. člena, prvi in drugi odstavek 98. člena, prvi odstavek 100. člena ter peti in šesti odstavek 103. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin niso v neskladju z Ustavo
3565. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 42. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo z odložnim rokom
3566. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrajnega sodišča v Sežani
3567. Pravila o upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana«
3568. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB4)
3569. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Maribor
3570. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode in Občine Škofljica
3571. Statut Občine Bloke
3572. Sklep o potrditvi nadstandardne sistemizacije v vrtcih Občine Brežice
3573. Odlok o lokacijskem načrtu za pešpot in kolesarsko stezo od cerkve sv. Duha do Šmartinskega jezera
3574. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug
3575. Pravilnik o načinu zaračunavanja izdaje projektnih pogojev v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija, d.o.o.
3576. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Ostrožno
3577. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj
3578. Odlok o občinskih taksah v Občini Črnomelj
3579. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dolenjske Toplice za programsko obdobje 2007–2013
3580. Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta »Na Kamenju« v Dolenjskih Toplicah.
3581. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Dravograd
3582. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Šmarje Sap
3583. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2007–2013
3584. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 98/7, k.o. Polica
3585. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišči parc. št. 2023/5 in 2023/6 v k.o. Sela
3586. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča parc. št. 1130/1, 1148/10, 1153/3, 1153/5, 1153/6, 1157/2 in 1157/4 v k.o. Šmarje
3587. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom
3588. Sklep o nadaljevanju postopka za sprejem Odloka o določitvi podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v ureditvenem območju J3/M2
3589. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2006
3590. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora
3591. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti
3592. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti
3593. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Litija
3594. Odlok o razglasitvi Plečnikovega spomenika padlim v NOV na Trgu svobode v Litiji za kulturni spomenik lokalnega pomena
3595. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Pavla v Podpeči pod Skalo za kulturni spomenik lokalnega pomena
3596. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v VVE Čebelica in določitev plačila staršev, katerim je del cene programa predšolske vzgoje dolžna kriti Občina Litija
3597. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most
3598. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo
3599. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log - Dragomer
3600. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3601. Obvezno razlago Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunaj mestni prostor Mestne občine Novo mesto
3602. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervaciji v vrtcih Mestne občine Novo mesto
3603. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2006
3604. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2007
3605. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Puconci
3606. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Semič
3607. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2007
3608. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
3609. Sklep o ceni ravnanja z odpadki na območju Občine Škofja Loka
3610. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
3611. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3612. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3613. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3614. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3615. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velika Polana
3616. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Zagorje ob Savi
3617. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Zagorje ob Savi
3618. Odlok o spremembah Odloka o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Zagorje ob Savi
3619. Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
3620. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Pavličeve vile« v Zagorju ob Savi
3621. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Košenina na Izlakah
3622. Sklep o določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Kisovec - Loke
3623. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Žalec
3624. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3625. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
3626. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva
3627. Popravek Odloka o urejanju javnih površin na območju Občine Mislinja
3628. Popravek Sklepa o nadaljevanju postopka sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
3629. Popravek Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna