Št. objave Naslov
3464. Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1B)
3465. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (uradno prečiščeno besedilo) (ZPOmK-UPB2)
3466. Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDCOPMD-UPB2)
3467. Zakon o ustavnem sodišču (uradno prečiščeno besedilo) (ZUstS-UPB1)
3468. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 v delu, ki spreminja del zemljišča s parc. št. 991/4 k. o. Reteče iz stavbnega v kmetijsko zemljišče
3469. Odločba o razveljavitvi določbe 2. člena Odloka o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo
3470. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
3471. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3472. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3473. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
3474. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3475. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
3476. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
3477. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosto mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani
3478. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
3479. Akt o določitvi pogojev, meril in obsegu plačila za povečan obseg dela državnih tožilcev
3480. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2007
3481. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše Nova vas
3482. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Bloke
3483. Sklep o določitvi cen najema grobov, mrliške vežice in pogrebnih storitev
3484. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec
3485. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko
3486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova
3487. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
3488. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
3489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko
3490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
3491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina
3492. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice
3493. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice
3494. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrepolje
3495. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
3496. Pravilnik o načinu zaračunavanja izdaje projektnih pogojev v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija, d.o.o.
3497. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna
3498. Odlok o ustanovitvi vaških odborov
3499. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Grosuplje
3500. Sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje
3501. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juršinci
3502. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3503. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci
3504. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana
3505. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 1/1 Rakovnik
3506. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Medvode
3507. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Medvode
3508. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2007
3509. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika
3510. Odlok o razglasitvi hiše na Trgu svobode 3 v Metliki za kulturni spomenik lokalnega pomena
3511. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Metlika za programsko obdobje 2007–2013
3512. Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Metlika
3513. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika
3514. Sklep o določitvi višine najemnine za grobove na pokopališču v Podzemlju
3515. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč v Občini Mozirje
3516. Odlok o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini Mozirje
3517. Odlok o programu opremljanja s komunalno infrastrukturo zemljišč za gradnjo v Občini Mozirje in podlage za odmero komunalnega prispevka
3518. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
3519. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2007
3520. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek
3521. Sklep o postopku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Polzela
3522. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem
3523. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Ravne na Koroškem
3524. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan
3525. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri«
3526. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih institucij
3527. Pravilnik o uporabi Večnamenske športne dvorane Škofljica
3528. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno
3529. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave
3530. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3531. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3532. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno 1. julija 2007 dalje
3533. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov