Št. objave Naslov
3349. Zakon o državnem tožilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZDT-UPB4)
3350. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVR-1-UPB2)
3351. Zakon o zadrugah (uradno prečiščeno besedilo) (ZZad-UPB1)
3352. Uredba o ureditvi trga s hmeljem
3353. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku na zemljišču s parcelno številko 3134, k.o. Velenje v Mestni občini Velenje
3354. Sklep o določitvi obsega pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2007
3355. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006
3356. Pravilnik o prosto živečih živalskih vrstah, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev
3357. Pravilnik o postopku in obrazcu vloge za priglasitev strateške dejavnosti ter vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti
3358. Pravilnik o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije
3359. Pravilnik o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode
3360. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike
3361. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Hrastnik, Polzela, Prebold, Zreče, Žalec, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi
3362. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Beltinci, Rogatec, Sežana, Tržič in Turnišče
3363. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Kranj in Občine Naklo
3364. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec
3365. Sklep o imenovanju v Občinsko volilno komisijo Občine Ajdovščina
3366. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda Zavod za kulturo Bled v plačni razred
3367. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2006
3368. Odlok o občinskih taksah v Občini Cerknica
3369. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerknica
3370. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca »Martin Krpan« Cerknica v šolskem letu 2007/2008
3371. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu »Martin Krpan« Cerknica za šolsko leto 2007/2008
3372. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerknica (OVK)
3373. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Cerkno o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste
3374. Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Cerkno
3375. Sklep o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana Divače (po ZUNPP)
3376. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj
3377. Sklep o soglasju povišanju cen storitev čiščenja odpadnih vod v Občini Hajdina
3378. Sklep o soglasju povišanju cen storitev odvajanja odpadnih vod v Občini Hajdina
3379. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje ´´Tok´´ v Ilirski Bistrici
3380. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica
3381. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi zimske službe
3382. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje M5-Zarja
3383. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2007–2013
3384. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice
3385. Sklep o ugotovitvi stanja priprave Lokacijskega načrta za poslovno trgovski center »Noršinska« v Murski Soboti
3386. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Odranci
3387. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Odranci
3388. Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu za del naselja Odranci
3389. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2007
3390. Odlok o plačilu takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Ravne na Koroškem
3391. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Ravne na Koroškem
3392. Pravilnik o sofinanciranju društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem
3393. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
3394. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev odlagališča Pragersko
3395. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II.
3396. Odlok o pripojitvi Osnovne šole V parku k Osnovni šoli Pod goro
3397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice za Zazijal in Koželj
3398. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2004
3399. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2005
3400. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Pavlinov hrib
3401. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve 2007
3402. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Zreče
3403. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Zreče
3404. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče
3405. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zreče
3406. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta LIKO Liboje
3407. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica
3408. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd
3409. Pravilnik o dodelitvi enkratnega prispevka za novorojence v Občini Žetale
3410. Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno potovanje in nadomestila za ločeno življenje