Št. objave Naslov
3205. Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-2)
3206. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)
3207. Zakon o pogojih za statusno preoblikovanje Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. (ZPSPVZZ)
3208. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N)
3209. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-G)
3210. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-C)
3211. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-C)
3212. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (ZNSVS-B)
3213. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-C)
3214. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPVZPSPD)
3215. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
3216. Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti
3217. Pravilnik o kategorijah storitev zemeljske oskrbe
3218. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2006–2015)
3219. Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelovica (2002–2011)
3220. Pravilnik o spremembah Pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil
3221. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3222. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za Mestno občino Novo mesto
3223. Odlok o prometnem režimu za avtodome na območju Občine Bovec ter režimu parkiranja na avtodomskem postajališču Dvor Bovec
3224. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec
3225. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2006
3226. Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu Grajska vas – zahod
3227. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
3228. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
3229. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Braslovče
3230. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti
3231. Sklep o postopku priprave prostorskih aktov
3232. Sklep o pričetku priprave »Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja CR-34S« Loško v Cerknici
3233. Obvezna razlaga Dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990
3234. Odlok o dopolnitvi Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
3235. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah
3236. Sklep o določitvi cene storitev posameznih faz ravnanja z odpadki – za gospodinjstva
3237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena
3238. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane
3239. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
3240. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3241. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3242. Sklep o redakcijski spremembi Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini Murska Sobota (objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/90) za območje Občine Hodoš
3243. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2006
3244. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Metnaj
3245. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podbukovje
3246. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Stična
3247. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k. o. Stična
3248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
3249. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
3250. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
3251. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
3252. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
3253. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice
3254. Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice
3255. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Kobarid
3256. Sklep o rezervacijah v vrtcih
3257. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kuzma
3258. Obvezna razlaga točke c) 4. člena Odloka o ceni proizvodnje in distribucije vode v Občini Litija
3259. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk
3260. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2007
3261. Sklep o povišanju cen programov vrtca Majšperk
3262. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe
3263. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Dolenja vas
3264. Sklep o ugotovitvi stanja priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti za namen TC Merkur
3265. Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Mestni občini Nova Gorica
3266. Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporabo
3267. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Postojna v obdobju 2007–2013
3268. Poslovnik Občinskega sveta Občine Prebold
3269. Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra
3270. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2006
3271. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radeče
3272. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Semič
3273. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav
3274. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec
3275. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
3276. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec
3277. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
3278. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o.
3279. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3280. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta bencinski servis Stari trg
3281. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica
3282. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Slovenska Bistrica
3283. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Straža
3284. Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
3285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2007 (Rebalans 1)
3286. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan
3287. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3288. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3289. Odlok o grbu in zastavi Občine Šmarješke Toplice
3290. Odlok o izdajanju občinskega glasila Razgledi
3291. Odlok o koncesiji za opravljanje nalog turistično-informacijskega centra Občine Šmarješke Toplice
3292. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
3293. Cenik daljinskega ogrevanja
3294. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti