Št. objave Naslov
3093. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1E)
3094. Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2007 in 2008
3095. Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju
3096. Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev
3097. Odločba o ugotovitvi, da sta 1. in 3. člen Zakona o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi 2. in 4. člena Zakona o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij
3098. Odločba o ugotovitvi, da tretji stavek tretjega odstavka 101. člena Zakona o prekrških ni v neskladju z Ustavo
3099. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča ter vrnitev zadeve Upravnemu sodišču v novo odločanje
3100. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Ljubljani ter o vrnitvi zadeve v novo odločanje
3101. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru
3102. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča
3103. Odlok o predkupni pravici Občine Bled
3104. Odlok o spremembi Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bloke
3105. Odlok o turističnih vodnikih turističnega območja Občine Brežice
3106. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb
3107. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju-kompleks lahke industrije Lava II-Ingrad
3108. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2007–2013
3109. Pravilnik o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje
3110. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2006
3111. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Hajdina za leto 2007
3112. Odlok o poimenovanju ulice v naselju Hrpelje
3113. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu RŽS 2 Halda v Idriji (industrijska cona)
3114. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«
3115. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda«
3116. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik«
3117. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Frana Albrehta
3118. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šmartno v Tuhinju
3119. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toma Brejca
3120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stranje
3121. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Marije Vere
3122. Obvezna razlaga drugega stavka 8. člena Odloka o ureditvenem načrtu »Severna obvoznica« v Kopru
3123. Odlok o prenehanju uporabe posameznih prostorskih aktov
3124. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2007
3125. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kuzma
3126. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Kuzma
3127. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja MT 9/2-1
3128. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
3129. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
3130. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
3131. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela
3132. Odlok o določitvi imen naselij in ulic na območju Občine Postojna
3133. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Postojna
3134. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem ukrepu za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim lokacijskim načrtom Kazarje v Postojni
3135. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obvezni splošni in sistematični deratizaciji na območju Občine Postojna
3136. Odlok o spremembah Odloka o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o.
3137. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000 na območju Dobje vasi – dopolnitev 2007
3138. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za del območja urejanja CZ1 v Rogaški Slatini
3139. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
3140. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Rogatec za programsko obdobje 2007–2013
3141. Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenske Konjice – dopolnitev v letu 2007
3142. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za okolje in prostor
3143. Sklep o sprejetju programa opremljanja zemljišč za gradnjo v območju urejanja ŠSV 4/4 – 1 Lavrica
3144. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007
3145. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Pondor – jug
3146. Sklep o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
3147. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (uradno prečiščeno besedilo)
3148. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje
3149. Odlok o razdružitvi in preimenovanju dela naselja Šemnik v naselji Spodnji Šemnik in Strahovlje
3150. Odlok o preimenovanju dela naselja Brezje v naselje Orehovica
3151. Odlok o spremembi Odloka o območjih krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi
3152. Odlok o spremembah Odloka o rednem vzdrževanju občinskih javnih cest v Občini Zagorje ob Savi
3153. Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi
3154. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Gostišča KUM v Zagorju ob Savi«
3155. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje industrijskega kompleksa ETI elektroelement Izlake
3156. Sklep o povišanju cen pogrebnih storitev, najemnin in oskrbnin grobov