Št. objave Naslov
2889. Zakon o sodnem registru (uradno prečiščeno besedilo) (ZSReg-UPB2)
2890. Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (uradno prečiščeno besedilo) (ZVVJTO-UPB4)
2891. Uredba o zemeljski oskrbi na letališčih
2892. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v Občini Ravne na Koroškem
2893. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Kladje na Golteh
2894. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preoblikovanju javnega podjetja Elektro-Slovenija, p.o., v javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o.
2895. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije
2896. Pravilnik o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke
2897. Pravilnik o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti
2898. Pravilnik o posebnih pogojih za uporabo dovoljene tehnologije pri opravljanju strateških dejavnosti
2899. Pravilnik o spremembah Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene
2900. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
2901. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o higieni živil
2902. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov
2903. Navodilo o opravljanju kratkotrajnega dela
2904. Odločba o ugotovitvi, da sta Zakon o volitvah v Državni zbor in Zakon o lokalnih volitvah v neskladju z Ustavo, ker ne urejata podrobneje pravil o glasovanju po pošti in o zavrnitvi ustavne pritožbe
2905. Odlok o programu opremljanja za gradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Hrušica – vzhod
2906. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
2907. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«
2908. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kozje
2909. Odlok o dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Mislinja
2910. Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem priprave občinskih prostorskih aktov (Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Slovenske Konjice) po določbah novega Zakona o prostorskem načrtovanju
2911. Odlok o občinskih taksah v Občini Tišina
2912. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letu 2007 in 2008
2913. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje VP 25/1 Ločica – območje proizvodnih dejavnosti
2914. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Vojnik
2915. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za poslovni center Arclin
2916. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili Hofer na Vrhniki
2917. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2918. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2007
2919. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta severovzhodnega dela naselja Šempeter
2920. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta severnega dela naselja Šempeter
2921. Sklep o postopku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec
2922. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
2923. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro