Št. objave Naslov
2778. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-C)
2779. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-B)
2780. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-D)
2781. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-A)
2782. Uredba o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih
2783. Uredba o kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev
2784. Uredba o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji
2785. Uredba o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Cerknice, Završnice, Vipave in Velke
2786. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib v ribnikih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
2787. Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Rača, Prekopski potok (Lačni potok), Mlinščica ob Bistrici na Dolenjskem, Piroški potok, Lipovški graben, Ljubija, Polskava, Struga – pritok Sore in Lepenja za vzrejo salmonidnih vrst rib
2788. Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok, Zapajliška grapa, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije
2789. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje
2790. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere so pridobila uporabno dovoljenje javna podjetja za proizvodnjo in distribucijo električne energije
2791. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
2792. Pravilnik o požarnem redu
2793. Pravilnik o postopkih zadolževanja občin
2794. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
2795. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
2796. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri
2797. Obvestilo o potrditvi iz 148. člena Zakona o davku na dodano vrednost
2798. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu
2799. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
2800. Sklep o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov
2801. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
2802. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju KPVIZ)
2803. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bovec po Uredbi za skupinske izjeme
2804. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Godovič
2805. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2007
2806. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi nepremičnine parc. št. 532/1, k. o. Stara vas
2807. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi nepremičnine parc. št. 208/4, k. o. Stara vas
2808. Spremembe Statuta Občine Pivka
2809. Odlok o preimenovanju naselja Jurišče v Juršče
2810. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2007
2811. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
2812. Odlok o komunalnih taksah v Občini Rogaška Slatina
2813. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Rogaška Slatina
2814. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2007
2815. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2008
2816. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2007
2817. Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
2818. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2006
2819. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2820. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnih turističnih programov v Občini Tišina
2821. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2822. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja NIVO – PGM Žalec
2823. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šempeter ob Strugi
2824. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta TPC Žalec
2825. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem