Št. objave Naslov
2719. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-A)
2720. Uredba o merilih in okoliščinah ugotavljanja pogojev pridobitve državljanstva Republike Slovenije v postopku naturalizacije
2721. Uredba o spremembi Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
2722. Pravilnik o izvajanju padalskih skokov
2723. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile
2724. Pravilnik o nacionalnih etalonih
2725. Pravilnik o pogojih za razmnoževanje domačih živali
2726. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2007
2727. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov
2728. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vodenja policijskih evidenc
2729. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
2730. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
2731. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosti mesti podpredsednikov sodišč
2732. Poročilo o izidu volitev članov personalnega sveta Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki so bile 31. maja 2007
2733. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana personalnega sveta Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, ki so bile 31. maja 2007
2734. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2007
2735. Izjava o pristopu k dogovoru o višini regresa za letni dopust za leto 2007
2736. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
2737. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt
2738. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt
2739. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2006
2740. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Trnovlje jug
2741. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2006
2742. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007
2743. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008
2744. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje VS 8/4-1 T1 Šujica
2745. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje (parc. št. 1693/16)
2746. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Zdenska vas (parc. št. 2248/1)
2747. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Stranska vas (parc. št. 1023/5, 1023/7, 1023/8, 1023/9)
2748. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 882/21, 882/24, 882/30, 882/29, 882/32, 882/31 in 882/11 vse k.o. Stranska vas
2749. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Turistično oskrbovalni center (TOC III) Grosuplje
2750. Sklep o imenovanju podžupana Občine Kozje
2751. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Pl 8 – Planina vzhod
2752. Odlok o programu opremljanja zemljišč za v občinski lokacijski načrt območja Pl 8 – Planina vzhod
2753. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško
2754. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
2755. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
2756. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Laško
2757. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
2758. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj
2759. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice
2760. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci – Kétnyelvű Általános Iskola Pártosfalva
2761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina
2762. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci
2763. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007
2764. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2007–2013
2765. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
2766. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih in mladinskih programov in projektov v Občini Šempeter - Vrtojba
2767. Sklep o določitvi rezervacij, fleksibilnega normativa, subvencij za počitniške, zdravstvene in izredne odsotnosti iz vrtca ter izpisu šoloobveznih otrok v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec
2768. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2769. Sklep o sprejetju programa opremljanja zemljišč za gradnjo v območju urejanja ŠSV 4/4 – 1 Lavrica
2770. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
2771. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nova cerkev 2
2772. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Zagorje ob Savi
2773. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Žirovnica
2774. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2006
2775. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
2776. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
2777. Sklep o višini cene pomoči na domu