Št. objave Naslov
2673. Sklep o imenovanju namestnice varuhinje človekovih pravic
2674. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2675. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2676. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2677. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2678. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2679. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2680. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2681. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2682. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2683. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2684. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2685. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2686. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2687. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2688. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
2689. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi nakupa lahkih oklepnih kolesnih vozil 6x6, vladnega letala, havbic 155 mm, sistema za upravljanje ognja (ACCS), letal Pilatus in obnovi tankov T55-S financiranih v okviru temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 do 2007 zaradi suma, da so bili posli politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in da so negospodarni, ter zaradi suma o prisotnosti klientelizma in korupcije, in za ugotovitev suma o odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri razorožitvi nekdanje teritorialne obrambe
2690. Uredba o izročanju gradiva iz arhiva nekdanje Službe državne varnosti
2691. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006
2692. Odločba o imenovanju Katje Toth za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Murski Soboti
2693. Odločba o imenovanju Ksenije Zadravec Kranfogel za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Mariboru
2694. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
2695. Pravilnik o usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju na področju živinoreje
2696. Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2007
2697. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme
2698. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
2699. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani
2700. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrajnega sodišča v Novem mestu
2701. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Policijsko postajo Radlje ob Dravi in Okrajnim sodiščem v Slovenj Gradcu
2702. Statut Javnega zavoda Krajinski park Kolpa
2703. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti
2704. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Škofja Loka
2705. Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Kranjska Gora
2706. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2006
2707. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer
2708. Odlok o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica
2709. Sklep o soglasju k cenam storitve pomoč družini na domu
2710. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Bedink P1-S9-S1 v Pivki
2711. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Renče - Vogrsko
2712. Pravilnik o sofinanciranju ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Ribnica
2713. Odlok o koncesiji storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Šmartno pri Litiji
2714. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno
2715. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, lokalnega pomena na zemljiščih parc. št. 955/4 in 958/4 vse k.o. Vintarjevec
2716. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2007
2717. Popravek Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota
2718. Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ravne na Koroškem