Št. objave Naslov
2632. Uredba o sodnem registru
2633. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu
2634. Pravilnik o seznamu geografskih označb za vina in trsnem izboru
2635. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini splošnih pogojev izvajanja poštnih storitev
2636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev v Centru za tujce in pogojih ter postopku za uporabo milejših ukrepov
2637. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
2638. Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije
2639. Aneks h kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
2640. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2007
2641. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Terme Čatež – razširitev zimske termalne riviere
2642. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 731/5 k. o. Črnc
2643. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 745/2 k. o. Kapele
2644. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 759/2 in 759/6, obe k. o. Kapele
2645. Sklep o uskladitvi zneska namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci v EUR-e
2646. Sklep o imenovanju članov sveta Območne izpostave Ivančna Gorica
2647. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k. o. Bukovica
2648. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k. o. Dob
2649. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dob
2650. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k. o. Metnaj
2651. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k. o. Podboršt
2652. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podboršt
2653. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj
2654. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne lekarne
2655. Pravilnik o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo v Občini Litija
2656. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče - Vižmarje
2657. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Ljubno
2658. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Ljubno
2659. Sklep o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
2660. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 2006
2661. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
2662. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Podlehnik
2663. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2006
2664. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica
2665. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica
2666. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2006
2667. Odlok o turistični taksi v Občini Slovenske Konjice
2668. Odlok o začasnem ukrepu zavarovanja urejanja prostora za obrtno-servisno cono med J-V delom GTC Škocjan in Mlako
2669. Pravilnik o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine Škocjan v najem
2670. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2006
2671. Sklep o pričetku postopka priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Železniki
2672. Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ljubno