Št. objave Naslov
2560. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru
2561. Odločba o imenovanju Primoža Čeha za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
2562. Odločba o imenovanju Branka Puppisa za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
2563. Odločba o imenovanju Teje Mlakar Belšak za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
2564. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence
2565. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke
2566. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti igrač
2567. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2568. Sklep o sistemu zajamčenih vlog
2569. Navodilo za izpolnjevanje ter predložitev poročila o zajamčenih vlogah
2570. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VP 10/2
2571. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
2572. Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje
2573. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
2574. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
2575. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna
2576. Odlok o zimski službi
2577. Odlok o občinskih taksah v Občini Dravograd
2578. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dravograd
2579. Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dravograd
2580. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Hajdina
2581. Odlok o rebalansu I proračuna Občine Hajdina za leto 2007
2582. Odlok o spremembi območij naselij Slovenja vas in Hajdoše
2583. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hajdina
2584. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Hajdina
2585. Pravilnik o dodelitvi proračunskih donatorskih sredstev za izbor projekta ali prejemnika za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev Občine Hajdina
2586. Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja
2587. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
2588. Sklep o nadaljevanju postopka sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
2589. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilih stroškov
2590. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2006
2591. Sklep o sprejemu tehničnega popravka Odloka o ureditvenem načrtu »Jezero« za del planske celote P5/R1 – 1. faza
2592. Sklep o začetku izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta gramoznice Stari Grad
2593. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest« v Občini Majšperk
2594. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2595. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o območju prepovedi parcelacije zemljišč in prometa z njimi v Občini Ravne na Koroškem
2596. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ravne na Koroškem
2597. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Straža
2598. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilih stroškov
2599. Sklep o začetku priprave prostorskega načrta Občine Vransko
2600. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
2601. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu gospodarska cona sever
2602. Popravek Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana