Št. objave Naslov
2510. Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah
2511. Pravilnik o programih in pogojih usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole
2512. Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
2513. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
2514. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o lokalnih volitvah v neskladju z Ustavo, ker ne določa, da člani volilnih odborov ne morejo biti osebe, ki so s kandidati v sorodstvenem ali njemu podobnem razmerju
2515. Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek 83. člena Zakona o delovnih razmerjih v neskladju z Ustavo in o zavrnitvi ustavne pritožbe
2516. Odločba o razveljavitvi Odloka Mestne občine Maribor
2517. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrajnega sodišča v Piranu
2518. Sklep o ustavitvi postopka
2519. Sklep o ustavitvi postopka
2520. Sklep o spremembah Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
2521. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Ravne na Koroškem
2522. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Beltinci
2523. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
2524. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna
2525. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Medlog
2526. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Spodnja Hudinja
2527. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Trnovlje
2528. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi prostorskih aktov Občine Črenšovci
2529. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
2530. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako MP 11/1 – Dolsko
2531. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
2532. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Velike Pece
2533. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kobarid
2534. Odlok spremembah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2007
2535. Cenik storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti
2536. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
2537. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec
2538. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2004
2539. Javno naznanilo o razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center v Postojni
2540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
2541. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec
2542. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v trškem jedru Rogatec
2543. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Krmelj
2544. Odlok o tržnem redu Kmečke tržnice v Sevnici
2545. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
2546. Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici
2547. Pravilnik o spremembi Pravilnika o poslovanju in trženju sejma v Sevnici
2548. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2549. Odlok o zaključnem računu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2006
2550. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2007
2551. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko tehnološki center Škocjan
2552. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi z javnim naznanilom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Gospodarsko tehnološki center Škocjan
2553. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dvor II. faza
2554. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju (2006–2015)
2555. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pohorje (2006–2015)
2556. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Paški Kozjak (2006–2015)
2557. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2006–2015)
2558. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log (2006–2015)
2559. Popravek Poslovnika sveta Mestne občine Kranj