Št. objave Naslov
2415. Zakon o železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZelP-UPB4)
2416. Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPRPGDT-UPB2)
2417. Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDVGOMP-UPB1)
2418. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri prosta mesta sodnikov ustavnega sodišča
2419. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
2420. Odlok o pomilostitvi
2421. Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti
2422. Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
2423. Uredba o spremembah Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici
2424. Sklep o povračilu davka od prometa zavarovalnih poslov upravljavcu Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence
2425. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
2426. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenega uradnika za pravosodni nadzor
2427. Pravilnik o spremembi Pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
2428. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom
2429. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
2430. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
2431. Spremembe in dopolnitve Statuta Notarske zbornice Slovenije
2432. Sklep o odpovedi Kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja
2433. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2007
2434. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
2435. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Cerknica
2436. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2437. Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica
2438. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Cerknica
2439. Sklep o začetku postopka imenovanja odborov krajevnih skupnosti
2440. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 422/9, 454/12, 463/4, 464/3, 467/3 in 721/6, vse k.o. Luče
2441. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 130/5, 130/7, 130/8, 135/2, 587/28, 587/27, 587/32, 587/30 in 587/34, vse k.o. Luče
2442. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 258/2, 260/8, 260/9, 260/10 in 260/11, vse k.o. Šmarje
2443. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1303/4, k.o. Slivnica
2444. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 604/2, 604/7 in 604/8, vse k.o. Blečji Vrh
2445. Sklep o postopku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Majšperk
2446. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Postojna
2447. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2006
2448. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škofja Loka
2449. Odlok o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje