Št. objave Naslov
2169. Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (OZ-A)
2170. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-B)
2171. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-E)
2172. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-B)
2173. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1B)
2174. Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2007–2011 (ReNPPZK0711)
2175. Odločba o napredovanju Nastje Franko na mesto vrhovne državne tožilke na kazensko pravnem področju Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije
2176. Odločba o imenovanju Miše Markovič za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2177. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
2178. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet
2179. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Odredbe o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij
2180. Odločba o ugotovitvi, da je 20. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo in način njegove izvršitve
2181. Spremembe in dopolnitve Pravil delovanja Ekonomsko-socialnega sveta
2182. Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje statističnih raziskovanj pridelovalne zmogljivosti intenzivnih sadovnjakov
2183. Navodilo o spremembi Navodila o statističnih raziskovanjih s področja turizma
2184. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Beltinci
2185. Sklep o imenovanju v Posebno občinsko volilno komisijo
2186. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Bovec
2187. Pravilnik o sofinanciranju programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice
2188. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
2189. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Gorje
2190. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2007
2191. Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu za območje P1-1 v Ilirski Bistrici – I. faza
2192. Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu za območje C4-ZN/2 – Mikoza v Ilirski Bistrici
2193. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – ente pubblico di educazione Giardino d´infanzia Delfino blu
2194. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper
2195. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela
2196. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria – Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper
2197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper
2198. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ukmarja Koper
2199. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Bordona Semedela – Koper
2200. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Babiča - Jagra Marezige
2201. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije
2202. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Kopru
2203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Elvire Vatovec Prade – Koper
2204. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini
2205. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče
2206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dekani
2207. Sklep o ustanovitvi javnega dobra
2208. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina
2209. Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica
2210. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra Sevnice
2211. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
2212. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2213. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2214. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2006
2215. Pravilnik o spremembah Pravilnika o delitvi sredstev med posameznimi krajevnimi skupnostmi v Občini Tržič za materialne stroške poslovanja
2216. Sklep o imenovanju podžupana
2217. Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vitanje
2218. Odlok o spremembah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
2219. Popravek Odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2007
2220. Popravek Statuta Občine Kostanjevica na Krki