Št. objave Naslov
2037. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2038. Odlok o pomilostitvi
2039. Odlok o pomilostitvi
2040. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove
2041. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium)
2042. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
2043. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Zakona o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij
2044. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
2045. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja
2046. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
2047. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2007
2048. Pravilnik o uporabi fonogramov
2049. Razlaga kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo v zvezi s 3. in 4. točko 68. člena KPD
2050. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Benedikt
2051. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2007
2052. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Brežice
2053. Sklep o uskladitvi cene storitve pomoč družini na domu
2054. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2055. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja Kamnoloma Laže 1
2056. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu “Kamnolom Laže – sanacija eksploatacijskega polja” (Uradne objave, št. 34/91 z dne 8. oktobra 1991)
2057. Obvezna razlaga grafičnega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Divača (Uradni list RS, št. 54-2547/04 z dne 20. maja 2004)
2058. Obvezna razlaga grafičnega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača (Uradni list RS, št. 22/95 z dne 22. aprila 1995)
2059. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2060. Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja BP 9/1 – Jub Dol
2061. Sklep o javni razgrnitvi
2062. Sklep o javni razgrnitvi Okoljskega poročila za območje občinskega lokacijskega načrta VP 14/2 Ig z revizijo
2063. Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
2064. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1138/1, k.o. Kranj
2065. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Litija
2066. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2006
2067. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2007
2068. Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojenčke
2069. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2006
2070. Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2071. Poslovnik Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno
2072. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred
2073. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2006
2074. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Puconci
2075. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče
2076. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2006
2077. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šentrupert
2078. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo infrastrukturnih objektov v naselju Vincarje
2079. Statut Občine Tišina
2080. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2006
2081. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2007
2082. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2103/4 k. o. Železno
2083. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1010/6 k. o. Liboje
2084. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 768/3 k. o. Liboje
2085. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, 90/98, 4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05, 33/07), ureditvena enota H – 4 (Bellevue – rezervat za dolgoročni razvoj) in ureditvena enota Z 4 (Park pod Bellevuejem)
2086. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu »BL – S26 Dindol«
2087. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
2088. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad – za območje Občine Ljubno
2089. Pravilnik o uporabi kulturne dvorane
2090. Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev
2091. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2007/2008
2092. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2007/2008
2093. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2007/2008
2094. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice v študijskem letu 2007/2008
2095. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
2096. Pravilnik o spremembi Pravilnika o delovnem času notarjev
2097. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
2098. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Brusnice