Št. objave Naslov
1986. Zakon o ekonomskih conah (uradno prečiščeno besedilo) (ZEC-UPB1)
1987. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
1988. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
1989. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1990. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu
1991. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
1992. Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
1993. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta UND5 in UND4 Dobova (SDZN)
1994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dobje
1995. Sklep o določitvi višine denarne pomoči za novorojence z območja Občine Dobje
1996. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje za leto 2007
1997. Sklep o imenovanju podžupanje
1998. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2006
1999. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2006
2000. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2007
2001. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2002. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2003. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2004. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2005. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti v Občini Kobarid
2006. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina
2007. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2006
2008. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
2009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
2010. Sklep o zaznambi prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine
2011. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mirna Peč
2012. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu
2013. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskoureditvenih pogojev (PUP) za Občino Mislinja
2014. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (sprememba 2006/1)
2015. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto
2016. Program priprave za zazidalni načrt za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor
2017. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov
2018. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec
2019. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec
2020. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Centra za izobraževanje odraslih
2021. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podgorje
2022. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Prva osnovna šola Slovenj Gradec
2023. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu
2024. Pravilnik o obračunavanju čiščenja odpadnih voda iz greznic in grezničnih gošč na čistilni napravi Slovenj Gradec
2025. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica
2026. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
2027. Pravilnik o spremembi Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica
2028. Sklep o imenovanju podžupana
2029. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Škocjan
2030. Sklep o podelitvi statusa grajanega javnega dobra
2031. Sklep o številu otrok v oddelku prvega starostnega obdobja
2032. Sklep o financiranja političnih strank v Občini Tišina
2033. Sklep o soglasju k odprodaji stavbnih zemljišč
2034. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prometni ureditvi lokalne ceste št. 468041 Verd–Pokojišče
2035. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zavrč
2036. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobje