Št. objave Naslov
1889. Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZFfS-UPB2)
1890. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani
1891. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
1892. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj in Občine Naklo
1893. Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Bloke
1894. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2007
1895. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bloke
1896. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1897. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Bloke
1898. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja Trnovlje nad in pod avtocesto ter Šmarjeta – levi breg Hudinje
1899. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec
1900. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«
1901. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III-vekton
1902. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Spodnja Dobrova (skrajšani postopek)
1903. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret (skrajšani postopek)
1904. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
1905. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
1906. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za območje Zora, Dobrna
1907. Statut Občine Dobrovnik
1908. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
1909. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2007
1910. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2007
1911. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Lesično
1912. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kozje
1913. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Kozje
1914. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi družbene lastnine v splošni rabi
1915. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3 del Na Klancu
1916. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2006
1917. Javno naznanilo lastnikom nepremičnin na območju sprememb in dopolnitev Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (za območje P7/C2)
1918. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na področju Občine Velika Polana
1919. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana
1920. Sklep o pomoči za novorojence
1921. Sklep o javni razgrnitvi Predloga občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki