Št. objave Naslov
1761. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
1762. Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1)
1763. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-B)
1764. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-C)
1765. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-D)
1766. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ig (2005–2014)
1767. Pravilnik o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih od aprila do decembra 2007
1768. Odločba o oceni ustavnosti Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
1769. Odločba o razveljavitvi dela besedila petega odstavka 5. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica in zavrženje pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena, prvega odstavka 7. člena, 9. in 10. člena ter zavrženje pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Programa varstva in razvoja Kobilarne Lipica 2006–2010
1770. Odločba o ugotovitvi, da 133. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-1) ni bil v neskladju z Ustavo in odločba o ugotovitvi, da 143. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ni v neskladju z Ustavo
1771. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda
1772. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
1773. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2007 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled
1774. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 1154/5 k.o. Želeče
1775. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Cerkno
1776. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2006
1777. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2007
1778. Obvezna razlaga Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ivančna Gorica
1779. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Mleščevo
1780. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju ZN 14/a Novi center Ivančna Gorica
1781. Odlok o lokacijskem načrtu območja S3/b – Kojina
1782. Odlok o lokacijskem načrtu območja S3/c – Kojina
1783. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ivančna Gorica
1784. Sklep o imenovanju Uredniškega odbora občinskega glasila Klasje
1785. Razveljavitev Odloka o dopolnitvi Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ivančna Gorica
1786. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Občine Kočevje
1787. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1788. Statut Mestne občine Kranj
1789. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Krško
1790. Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Krško
1791. Odlok o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v Občini Krško
1792. Statut Občine Kuzma
1793. Odlok  o programu opremljanja zemljišč za gradnjo stanovanjskih hiš Belovo
1794. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško
1795. Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško
1796. Pravilnik  o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško
1797. Sklep o določitvi kriterijev za obravnavo vlog za spremembo namembnosti zemljišč
1798. Sklep o soglasju k spremembi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1799. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Laško
1800. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1801. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1802. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva
1803. Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava
1804. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
1805. Statut Občine Ljubno
1806. Program priprave za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta Osnovne šole Stročja vas (skrajšani postopek)
1807. Statut Občine Log - Dragomer
1808. Statut Občine Mežica
1809. Poslovnik Občinskega sveta Občine Mežica
1810. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Mislinja
1811. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Mislinja
1812. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
1813. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Odranci na nepremičninah
1814. Sklep o javni razgrnitvi Prostorskega reda Občine Odranci in Okoljskega poročila za Strategijo prostorskega razvoja Občine Odranci z revizijo
1815. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina
1816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Rogaška Slatina
1817. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Rogaška Slatina
1818. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Rogaška Slatina
1819. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sveta Ana
1820. Poslovnik nadzornega odbora Občine Vojnik
1821. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik
1822. Pravilnik o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik
1823. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2006
1824. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogatec
1825. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba
1826. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1827. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
1828. Sklep o ustanovitvi Sosveta za varnost na območju Občine Rogatec
1829. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2007
1830. Sklep o dodatnem lastnem kapitalu izvajalca pokojninskega načrta
1831. Spremembe Metodološkega navodila za predložitev letnih poročil društev
1832. Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah
1833. Dogovor o višini regresa za letni dopust za leto 2007