Št. objave Naslov
1516. Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije
1517. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
1518. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Karačiju
1519. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Karačiju
1520. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Tel Avivu
1521. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Tel Avivu
1522. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Vrhnika
1523. Program priprave lokacijskega načrta za območje Ajdovščina- AVK 1-2 Pod železnico in Mirce
1524. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v drugem trimesečju leta 2007
1525. Sklep o podaljšanju Sklepa o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2007
1526. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev v Občini Cerknica
1527. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (skrajšani postopek)
1528. Odlok o dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice
1529. Program priprave za občinski lokacijski načrt gospodarska cona jug (OLN)
1530. Program priprave za občinski lokacijski načrt jedro (OLN)
1531. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2007
1532. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2007
1533. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2007
1534. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2007
1535. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga odloka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Žusterna III”
1536. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2007
1537. Sklep o začasnem financiranju Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2007
1538. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2007 do 30. 4. 2007
1539. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Vače pri Litiji
1540. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
1541. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
1542. Poslovnik nadzornega odbora Občine Loški Potok
1543. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v mesecu aprilu 2007
1544. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2007
1545. Sklep o začasnem financiranju občin v obdobju april–junij 2007
1546. Statut Občine Postojna
1547. Poslovnik Občinskega sveta Občine Postojna
1548. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ravne na Koroškem
1549. Pravilnik o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem
1550. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ravne na Koroškem
1551. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2007
1552. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Slovenske Konjice za Zazijal in Koželj (skrajšani postopek)
1553. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2007
1554. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006
1555. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah
1556. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1557. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2007
1558. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
1559. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina-Golobičevec (2006–2015)
1560. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin
1561. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus