Št. objave Naslov
98. Zakon o izvršbi in zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZIZ-UPB4)
99. Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB4)
100. Zakon o socialnem varstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZSV-UPB2)
101. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (uradno prečiščeno besedilo) (ZUOPP-UPB1)
102. Zakon o varstvu pred požarom (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPoz-UPB1)
103. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku
104. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku
105. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki
106. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji
107. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Mission Hillsu
108. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Mission Hillsu
109. Pravilnik o pristojbinah in stroških postopkov na področju zdravil in medicinskih pripomočkov
110. Sklep o listinah, ki se priložijo zahtevi za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo, in o podrobnejši vsebini prospekta
111. Sklep o obveščanju o spremembah deležev
112. Tarifa Združenja SAZAS za javno priobčitev glasbenih del za izdajatelje radijskih in televizijskih programov
113. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2007
114. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ajdovščina za leto 2007
115. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Kamnik za leto 2007
116. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Radovljica za leto 2007
117. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Trbovlje za leto 2007
118. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Šiška za leto 2007
119. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Moste - Polje za leto 2007
120. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Sežana za leto 2007
121. Sklep o revalorizaciji odškodnine
122. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Ob Cesti svobode – jug v Brežicah – na območju prostorske enote Marof – Kare II«
123. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju – kompleks lahke industrije Lava II – Ingrad
124. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok (skrajšani postopek)
125. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zgornja Hudinja - Lahovna
126. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Črnomelj v letu 2007
127. Sklep o določitvi plačnega razreda direktorja
128. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov občinskih organov ter o povračilih stroškov
129. Sklep o imenovanju nadzornega odbora Občine Dobje
130. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec
131. Statut Občine Gorje
132. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina
133. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora Občine Ig
134. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci
135. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama
136. Ugotovitev Volilne komisije MO Ljubljana, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste
137. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
138. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
139. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2007
140. Odlok o lokacijskem načrtu za območje nekdanjega obrata Lisce v Zagorju
141. Odlok o spremembah lokacijskega načrta za bencinski servis v Kisovcu
142. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2006
143. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov
144. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu od 1. januarja 2007 dalje
145. Slovenski računovodski standard 33 (2007) – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah
146. Popravek Sklepa o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2007
147. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dravograd za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Dravograd za obdobje 1986–1990, dopolnjen 2001
148. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dravograd