Št. objave Naslov
1436. Ugotovitev prenehanja funkcije podpredsednika Državnega zbora
1437. Pravilnik o izpitu za bonitiranje in o pooblastilu za bonitiranje
1438. Pravilnik o izvajanju Uredbe (ES) o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)
1439. Pravilnik o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu tretje države, izdaji vizuma na mejnem prehodu in načinu označitve razveljavite vizuma
1440. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
1441. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu za prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči in predložitev listin
1442. Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav
1443. Pravilnik o prenehanju veljavnosti 9. člena Pravilnika o onesnaževalcih v živilih
1444. Sklep o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
1445. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2007
1446. Odredba o višini plačila agencijam za posredovanje zaposlitve brezposelni osebi
1447. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal
1448. Odločba o ugotovitvi, da 376. člen Obligacijskega zakonika ni v neskladju z Ustavo
1449. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
1450. Odločba o ugotovitvi, da je 12. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 85/99), kolikor pod zaporedno številko 21 kategorizira javno pešpot z oznako JPP3601 Pelikanova pot v delu, ki poteka po parc. št. 324/1 vl. št. 34 k.o. Zagrad, v neskladju z Ustavo
1451. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
1452. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 66. člena Zakona o prekrških ni bil v neskladju z Ustavo in da drugi odstavek 66. člena Zakona o prekrških ni v neskladju z Ustavo
1453. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije
1454. Program priprave lokacijskega načrta za stanovanjsko območje AŠT3 (nad Slejkoti 2)
1455. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Beltinci za leto 2007
1456. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Bled in Občine Gorje v obdobju april–junij 2007
1457. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brezovica
1458. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu (OLN) podcenter za ravnanje z odpadki (PCRO) in deponija inertnih odpadkov Vranoviči
1459. Odlok o ustanovitvi novega naselja Pavičiči
1460. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1461. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1462. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1463. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1464. Dopolnjen program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje
1465. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1466. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2007
1467. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2007
1468. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora
1469. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007
1470. Odredba o spremembi Odredbe o višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic
1471. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk
1472. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1473. Letni program kulture Občine Majšperk za leto 2007
1474. Letni program športa v Občini Majšperk za leto 2007
1475. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunske porabe v Občini Medvode za leto 2007
1476. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2006
1477. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2007
1478. Sklep o javni razgrnitvi Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci
1479. Obvezna razlaga petega odstavka 69. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka
1480. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti
1481. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Postojna
1482. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja širitve dela naselja Postojna, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja in prostorskim redom Občine Postojna
1483. Sklep o določitvi ekonomske cene programa v Vrtcu Ravne na Koroškem
1484. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
1485. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stražišče
1486. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator
1487. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
1488. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
1489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica
1490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
1491. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1492. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1493. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sodražica
1494. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1495. Sklep o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v obdobju april–junij 2007
1496. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi območij neselij Šempetra pri Gorici in Vrtojbe
1497. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev pomoč na domu
1498. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta stanovanjske cone Pisanec (Š47 – stanovanjska cona pod gozdom)
1499. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Šmarje pri Jelšah
1500. Statutarni sklep o pečatu Občine Šmarješke Toplice
1501. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2007
1502. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert v obdobju april–junij 2007
1503. Odlok o varstvu pred požarom na območju Občine Vipava
1504. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Vipava
1505. Program priprave sprememb in dopolnitev PUP Občine Vipava (predlog za skrajšani postopek)
1506. Program priprave spremembe lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (skrajšani postopek)
1507. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Vojnik
1508. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhniki
1509. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2007
1510. Sklep o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za regionalno cesto I. reda R1-221/1219 Zagorje-Bevško na območju plazu Ruardi
1511. Sklep o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za nadvoz državne ceste Teharje–Svetina čez železniško progo Zidani Most–Maribor
1512. Sklep o javni razgrnitvi utemeljitve predlagane rešitve za prenosni plinovod M5/R51 Vodice TE TOL, okoljskega poročila in njegove revizije in sklic 2. prostorske konference
1513. Popravek Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
1514. Popravek Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2007
1515. Popravek Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2007