Št. objave Naslov
1349. Zakon o sodiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZS-UPB3)
1350. Zakon o sodniški službi (uradno prečiščeno besedilo) (ZSS-UPB3)
1351. Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-UPB2)
1352. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za plinovod M1/1 Ceršak–Kidričevo
1353. Uredba o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih
1354. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
1355. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
1356. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center
1357. Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.
1358. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje programa prestrukturiranja v vinskem letu 2007/2008, in koeficientu za izračun višine podpore za prestrukturiranje v vinskem letu 2006/2007
1359. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
1360. Sklep o veljavnosti sedmega in osmega dodatka k peti izdaji Evropske farmakopeje
1361. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov
1362. Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
1363. Sklep o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
1364. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006
1365. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2007
1366. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Zala Gorenja vas, Vrtcu Sovodenj in Vrtcu Agata Poljane
1367. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za zadrževalnik Bičje – Grosuplje
1368. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Ig
1369. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig
1370. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig
1371. Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine s tremi ali več otroki
1372. Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Križevci ter o višini prispevka za priključitev
1373. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Križevci
1374. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2006
1375. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2007
1376. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 – podjetniško-obrtna cona Škofljica
1377. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2007
1378. Sklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Veržej
1379. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2006
1380. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2006
1381. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2007
1382. Sklep o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi električne energije
1383. Sprememba navodila o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih