Št. objave Naslov
1253. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (RZ2005)
1254. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti
1255. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic
1256. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
1257. Navodilo o izračunu postavke »Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij« v obrazcih KUS-P in KUS-Ž
1258. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Postojna za leto 2007
1259. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2007
1260. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
1261. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
1262. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2007
1263. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2008
1264. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1265. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Grad
1266. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2006
1267. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2007
1268. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hodoš
1269. Odlok o spremembah Odloka o režijskem obratu v Občini Hodoš
1270. Sklep o javni razgrnitvi predloga dopolnitev zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom
1271. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Ljubljana
1272. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
1273. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2007
1274. Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju april–junij 2007
1275. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju april–junij 2007
1276. Sklep o podaljšanju obdobja začasnega financiranja Občine Šentjur v letu 2007
1277. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Dobrava (Š12S1) v Šmarju pri Jelšah
1278. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti
1279. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec
1280. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec