Št. objave Naslov
1211. Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZDRS-UPB2)
1212. Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (uradno prečiščeno besedilo) (ZDKDPŠ-UPB1)
1213. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Javnega zavoda študentski domovi v Ljubljani iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter gradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZPSRPPP-UPB1)
1214. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja
1215. Pravilnik o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu
1216. Pravilnik o pomorski opremi
1217. Pravilnik o vsebini vloge za priglasitev biocidnih proizvodov
1218. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
1219. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
1220. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
1221. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
1222. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
1223. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
1224. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosti delovni mesti podpredsednikov sodišč
1225. Razpis nadomestnih volitev enega člana Personalnega sveta Okrožnega sodišča Slovenj Gradec iz vrst okrajnih sodnikov
1226. Pravilnik o registru izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
1227. Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
1228. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
1229. Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Terme Čatež
1230. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Terme Čatež
1231. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Inpos
1232. Sklep o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnega podjetja Vodovod-kanalizacija, d.o.o.
1233. Sklep o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnega podjetja Javne naprave, d.o.o.
1234. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center
1235. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitev socialne oskrbe na domu in prinosa kosil
1236. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki
1237. Sklep o javni razgrnitvi
1238. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold
1239. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Semič v letu 2007
1240. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2007
1241. Program priprave občinskega lokacijskega načrta bencinski servis Stari trg
1242. Pravilnik o finančnih pomočeh za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Sveta Ana
1243. Pravilnik  o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sveta Ana
1244. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del
1245. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka
1246. Odlok o lokacijskem načrtu sanacije gradnje počitniških hiš na območju Planine v KS Gorenje
1247. Soglasje o pristopu Občine Cirkulane k Skupni občinski upravi
1248. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov
1249. Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik
1250. Sklep o višini sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik
1251. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Kamnik
1252. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kamnik