Št. objave Naslov
1099. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1100. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1101. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1102. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1103. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1104. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1105. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1106. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije člana Programskega sveta – imenovanega na podlagi šeste alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija in dveh članic Programskega sveta – imenovanih na podlagi sedme alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
1107. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
1108. Sklep o imenovanju člana in namestnika člana Sveta za sistem plač v javnem sektorju
1109. Odlok o pomilostitvi
1110. Odlok o pomilostitvi
1111. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela
1112. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem
1113. Uredba o dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem
1114. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Firencah
1115. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Firencah
1116. Odločba o imenovanju Aleksandre Kolarič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
1117. Odločba o imenovanju Diane Šeruga za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
1118. Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2006
1119. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
1120. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih fonogramov iz repertoarja Zavoda IPF v dejavnosti lokalnih, regionalnih, študentskih in nepridobitnih lokalnih, regionalnih in študentskih televizijskih programov ter višini nadomestil za njihovo uporabo
1121. Sklep o določitvi višine denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Bistrica ob Sotli
1122. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1123. Odlok o grbu in zastavi Občine Borovnica
1124. Odlok o občinskih priznanjih Občine Borovnica
1125. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2007
1126. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
1127. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Črenšovci
1128. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2007
1129. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Črenšovci
1130. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
1131. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ivančna Gorica
1132. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1133. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
1134. Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje
1135. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in drugih javnih površinah
1136. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Kozje za leto 2007
1137. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1138. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Spodnji Grič II
1139. Odlok o dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško
1140. Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Krško
1141. Sklep o imenovanju člana upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, predstavnika lokalne skupnosti
1142. Sprememba in dopolnitev Obvezne razlage 1., 2. in 7. člena Odloka o določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop (Uradni list RS, št. 98/05)
1143. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS2
1144. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
1145. Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
1146. Program priprave za spremembo in dopolnitev ureditvenega načrta starega mestnega jedra Ljutomer (skrajšani postopek)
1147. Statut Mestne občine Murska Sobota (uradno prečiščeno besedilo)
1148. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola I Murska Sobota
1149. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola II Murska Sobota
1150. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola III Murska Sobota
1151. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola IV Murska Sobota
1152. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bakovci
1153. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Murska Sobota
1154. Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil članov nadzornega sveta javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica
1155. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu (spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta) Kulturni center v Novi Gorici
1156. Odlok o občinskih taksah
1157. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
1158. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
1159. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
1160. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto
1161. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
1162. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105
1163. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Poligon
1164. Program priprave pogojnega občinskega lokacijskega načrta "Lahovnikovo – območje A/poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)"
1165. Odlok o medobčinskem lokacijskem načrtu za del območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje: za del območja P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del območja P13-R1 Jezero v Občini Markovci
1166. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2007
1167. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
1168. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in ceni stavbnega zemljišča na območju Občine Puconci za leto 2007
1169. Spremembe Statuta Občine Ravne na Koroškem
1170. Odlok o združitvi naselij Dobja vas in Ravne na Koroškem v enotno naselje Ravne na Koroškem
1171. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dobja vas
1172. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina
1173. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2007
1174. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2007
1175. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
1176. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
1177. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote
1178. Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
1179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o.
1180. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec
1181. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1182. Sklep št. 14.2. – 82 o ukinitvi statusa javnega dobra
1183. Poslovnik Občinskega sveta Občine Šentrupert
1184. Odlok o izdajanju občinskega glasila ŠENTRUPERT
1185. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za izgradnjo primarnega vodovoda Trata–Reteče
1186. Program priprave občinskega lokacijskega načrta izgradnje infrastrukturnih objektov in naprav v naselju Puštal
1187. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks
1188. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Škofja Loka
1189. Sklep o ceni za dobavljeni zemeljski plin na območju Občine Škofja Loka
1190. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2007
1191. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007
1192. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2007
1193. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1194. Sklep o zagotovitvi sredstev za dodatni obseg zaposlitve v Osnovni šoli Prevole v šolskem letu 2006/2007
1195. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
1196. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji
1198. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk
1199. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze
1200. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug – del
1201. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Velika Kostrevnica – VK 2
1202. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever ŠS-2
1203. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na zemljiščih parc. št. 841/1, 847/2, 848/1, 854/1, 854/2, 855/2, 856/1, 856/2, 857/2 in 863/2, vse k.o. Gozd Reka
1204. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami
1205. Sklep o javni razgrnitvi predloga najustreznejše variantne rešitve za avtocestni priključek Brezovica na AC-odseku Ljubljana–Vrhnika, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila in sklic 2. prostorske konference
1206. Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin
1207. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2)
1208. Popravek Pravilnika o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca
1209. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Mestne občine Murska Sobota
1210. Popravek Poročila o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice v 3. volilni enoti dne 25. 2. 2007