Št. objave Naslov
950. Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti
951. Pravilnik o službeni izkaznici in znački za opravljanje fitosanitarnega pregleda
952. Pravilnik o spremembi Pravilnika o proženju snežnih plazov
953. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Mozirje za leto 2007
954. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
955. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje
956. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Kozje
957. Program priprave Prostorskega reda Občine Kozje
958. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2007
959. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2008
960. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija
961. Odlok o posebnem statusu mesta Litije
962. Odlok o razglasitvi zemljanke v Hotedršici za kulturni spomenik lokalnega pomena
963. Odlok o razglasitvi Domačije Laze 1 za kulturni spomenik lokalnega pomena
964. Odlok o razglasitvi Domačije Rovte 2 za kulturni spomenik lokalnega pomena
965. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2007
966. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela
967. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Polzela
968. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Polzela
969. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
970. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti
971. Odlok o spremembah Odloka o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o.
972. Odlok  o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Ravne na Koroškem
973. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice in rezervaciji
974. Poslovnik Občinskega sveta Občine Šalovci
975. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007
976. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2007
977. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik
978. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov
979. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik
980. Popravek Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča