Št. objave Naslov
886. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kubi
887. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Peru
888. Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
889. Pravilnik o minimalni kakovosti »surovega masla I vrste« in o izvajanju Uredb Sveta (ES) in Uredb Komisije (ES) o določitvi standardov za mazave maščobe
890. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o uporabi izraza mleko in uporabi označb za mlečne izdelke
891. Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika
892. Pravilnik o oceni tveganja v službah upravljanja zračnega prometa
893. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni dol (2005–2014)
894. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dletvo (2006–2015)
895. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo naselja Dragonja na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja
896. Pravilnik o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin
897. Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
898. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova fundacija Upanje v stiski«
899. Spremembe in dopolnitve Statuta skupnosti zavodov – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
900. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)
901. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ormož za leto 2007
902. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2007
903. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2007
904. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško v plačni razred
905. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
906. Sklep o uskladitvi zneska namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci v EUR-e
907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina
908. Obvezna razlaga o grafičnem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dolgoročnem družbenem planu za obdobje 1986–2000 in srednjeročnem družbenem planu za obdobje 1986–1990 občine Idrija (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97, 68/98, 37/99, 35/03)
909. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Rožna ulica – Gasa
910. Sklep o podelitvi naziva ČASTNI OBČAN OBČINE JESENICE Borisu Janezu Bregantu
911. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju najemnin
912. Statut Občine Kostanjevica na Krki
913. Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2007
914. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2006
915. Sklep o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Kuzma
916. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CO 5/13 RTV)
917. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja CS 10/1 Tribuna
918. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)
919. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
920. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice
921. Odlok o oglaševanju in obveščanju v Občini Moravske Toplice
922. Odlok o vzdrževanju javne razsvetljave in prometne signalizacije v Občini Moravske Toplice
923. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice
924. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice
925. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Moravske Toplice
926. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
927. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za poslovno trgovski center »Noršinska« v Murski Soboti ter okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila
928. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007
929. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Puconci
930. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ribnica
931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za širitev pokopališča v Hrovači (del)
932. Spremembe in dopolnitve Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Ribnica
933. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica
934. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šalovci
935. Odlok o podelitvi javnega pooblastila v Občini Šalovci
936. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o. z enim družbenikom
937. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2006–2010
938. Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja (variabilni del)
939. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2007
940. Popravek Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za Občino Jesenice
941. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje Občine Križevci
942. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike
943. Uredba o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2007–2010
944. Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013
945. Uredba o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leti 2007 in 2008
946. Uredba o podpori za pridelavo semenskega krompirja in krompirja v stometrskem izolacijskem pasu
947. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj
948. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje
949. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa