Št. objave Naslov
835. Uredba o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
836. Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
837. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru
838. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
839. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča in vrnitev v novo odločanje
840. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
841. Sklep o zavrnitvi pobude
842. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Ministrstvom za gospodarstvo in Okrajnim sodiščem v Ljubljani
843. Seznam zdravil, za katera je bilo od 8. 4. 2006 do 29. 12. 2006 izdano dovoljenje za promet
844. Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati oziroma za katera bo dovoljenje za promet prenehalo veljati na predlog imetnikov dovoljenj za promet oziroma na predlog Agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
845. Seznam tradicionalnih zdravil rastlinskega izvora, za katera je bilo od 8. 4. 2006 do 29. 12. 2006 izdano dovoljenje za promet
846. Akt o določitvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica
847. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
848. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec
849. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Črenšovci in Prostorskega reda Občine Črenšovci
850. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Dolenjske Toplice
851. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ekološko, kulturno in kongresno dejavnost d.o.o.
852. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah
853. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov
854. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu »Upravni trikotnik«
855. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1462/7 in 1462/8, obe k.o. Polica
856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik
857. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v koncesijskem vrtcu Peter Pan
858. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za mejni prehod Škofije (skrajšani postopek)
859. Dopolnitev in sprememba Programa priprave za spremembo in dopolnitev ZN Ob Slavčku v Kopru
860. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2007
861. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
862. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
863. Sklep o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence
864. Pravilnik o uporabi kinodvorane Kozje
865. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci za leto 2007
866. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2007
867. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
868. Sprememba Statuta Občine Kungota
869. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2007
870. Odlok o dopolnitvi Ureditvenega načrta za osrednji del naselja HRIB-JUG (LP1-S4-S2-jug)
871. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
872. Sklep o imenovanju podžupana Občine Loški Potok
873. Odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Loški Potok
874. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje »OPLETER« v Černelavcih in Veščici
875. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti za namen TC Merkur
876. Program priprave Prostorskega reda Občine Odranci
877. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
878. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra
879. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu za apartmajsko naselje na Treh kraljih na Pohorju
880. Razpis nadomestnih volitev za župana
881. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb
882. Sklep o določitvi cen najema grobov na pokopališču v Občini Zavrč
883. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2007
884. Odlok o ukinitvi stanovanjskega sklada Občine Zreče
885. Popravek zaporednih številk objave aktov