Št. objave Naslov
6353. Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o reševanju kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
6354. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2008
6355. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009
6356. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2007
6357. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2008
6358. Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu na območju Občine Benedikt
6359. Sklep o vrednosti točke
6360. Odlok o turistični taksi v Občini Cerknica
6361. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2008
6362. Razpis nadomestnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Križevci
6363. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
6364. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2008
6365. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008
6366. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2008
6367. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za leto 2008
6368. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2008
6369. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2008
6370. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2008
6371. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008
6372. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane
6373. Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Poljčane
6374. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavnih zemljišč v Občini Radeče
6375. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
6376. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
6377. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2008
6378. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
6379. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Ravne na Koroškem
6380. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ravne na Koroškem
6381. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2008
6382. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana
6383. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sežana
6384. Sklep o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana
6385. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2008
6386. Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar–marec 2008
6387. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Šalovci
6388. Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor v letu 2008
6389. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor za leto 2008
6390. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče
6391. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Velika Polana v letu 2008
6392. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Velika Polana za leto 2008
6393. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2008
6394. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej v letu 2008
6395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2007
6396. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2008
6397. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov
6398. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik za leto 2008
6399. Sklep o cenah najema grobnega prostora na pokopališčih v Občini Vojnik
6400. Sklep o javni razgrnitvi Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za poslovni center Arclin
6401. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2006
6402. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2007
6403. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2008
6404. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2008
6405. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2008
6406. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2008
6407. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika
6408. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika
6409. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
6410. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč
6411. Cenik daljinskega ogrevanja
6412. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča