Št. objave Naslov
565. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah (ZEC-B)
566. Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZVZ-UPB1)
567. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (uradno prečiščeno besedilo) (ZPDZC-UPB1)
568. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja
569. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Prevalje
570. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Ravne na Koroškem
571. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Mežica
572. Sklep o vsebini in obliki diplom Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana
573. Dopolnitve Statuta Občine Cankova
574. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cankova
575. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova
576. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova
577. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja KomunalCA d.o.o.
578. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu pri OŠ Cankova
579. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2007
580. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2008
581. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje
582. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje
583. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje
584. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje
585. Odlok o zavarovanju drevesnih naravnih vrednot lokalnega pomena v Mestni občini Celje
586. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Brezova
587. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Radeče
588. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2007
589. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
590. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
591. Statut Občine Šentrupert
592. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Strategije prostorskega razvoja Občine Žiri
593. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije