Št. objave Naslov
5983. Uredba o prostorskem informacijskem sistemu
5984. Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz izvira Golobovec nad Podbrdom za stekleničenje in proizvodnjo pijač
5985. Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine RgS-2/88 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
5986. Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin P-1/73, P-2/88 in P-3/05 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč
5987. Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin K-1/67, K-2/70, V-1/72, V-3/75 in V-4/84 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč
5988. Uredba o izvajanju uredbe Komisije (ES) o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili
5989. Uredba o pogodbenem opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji
5990. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vojaških uslužbencih
5991. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske
5992. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
5993. Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini
5994. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije
5995. Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2008–2012
5996. Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2007
5997. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2008
5998. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2008
5999. Pravilnik o poročanju o stroških dela
6000. Pravilnik o načinu poveritve opravljanja nalog davčne izvršbe zunanjim izvajalcem
6001. Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka
6002. Pravilnik o ravnanju ob resnih nesrečah, nesrečah in incidentih
6003. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
6004. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
6005. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
6006. Sklep o spremembah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
6007. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2007
6008. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru nad zavarovalniško skupino
6009. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Šoštanj
6010. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
6011. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
6012. Sklep o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar–marec 2008
6013. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/86, 23/88, 9/89, 4/90) in srednjeročnega plana Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90, 4/90, 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95- Uradni list RS, št. 19/97 – razveljavljen z odločbo US: U-I-261/98-9 z dne 9. 11. 2000, 22/97, 68/98- Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/01, 4/01, 5/04, 1/05, 6/05) za območje Občine Bohinj
6014. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
6015. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče
6016. Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti VR 24/1, VK 24/1-1 in VG 24/2-1
6017. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
6018. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Brezovica za programsko obdobje 2007–2013
6019. Sklep o ukinitvi javnega dobra
6020. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
6021. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zg. Hudinja-Lahovna
6022. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret
6023. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Sp. Dobrova
6024. Sklep o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija – območje S 10
6025. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2008
6026. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
6027. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2009
6028. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2008
6029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2007
6030. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
6031. Sklep o določitvi cen predšolske vzgoje v Vzgojno-varstveni enoti pri OŠ Horjul
6032. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007
6033. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora
6034. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2008
6035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Raka
6036. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2008
6037. Sklep o določitvi vrednosti točke oziroma kvadratnega metra površine za davek od premoženja
6038. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2008
6039. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice na območju Občine Kuzma za leto 2008
6040. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šoli Kuzma za leto 2008
6041. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija
6042. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 2078/13, k.o. Lipoglav
6043. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
6044. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Loški Potok za leto 2007
6045. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2008
6046. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2008
6047. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2008
6048. Odlok o ustanovitvi vaških odborov Občine Naklo
6049. Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora
6050. Sklep o začasnem financiranju Občine Naklo v obdobju januar–marec 2008
6051. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Naklo za leto 2008
6052. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča
6053. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2008
6054. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica
6055. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2008
6056. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2008
6057. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič v letu 2008
6058. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2008
6059. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica
6060. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Sevnica
6061. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
6062. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica
6063. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade iz proračuna Občine Sevnica
6064. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica
6065. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici
6066. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Sevnica
6067. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica
6068. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2009
6069. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2008
6070. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008
6071. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2007 – II. rebalans
6072. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
6073. Odlok o oskrbi s pitno vodo
6074. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
6075. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Vrhnika
6076. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2008
6077. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2007
6078. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2008
6079. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče
6080. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2008
6081. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
6082. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Železniki
6083. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2008
6084. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2008