Št. objave Naslov
5904. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5905. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5906. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5907. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5908. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članu Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanemu na podlagi sedme alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
5909. Sklep o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
5910. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
5911. Izvolitev podpredsednice Državnega sveta Republike Slovenije
5912. Imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije
5913. Izvolitev predsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije
5914. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Antalyi
5915. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Antalyi
5916. Odločba o imenovanju Andreje Vran za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani v Oddelku za evropske zadeve, za dobo osmih let
5917. Pravilnik o vsebini, obliki in stroških izdaje posebnega dovoljenja za izstop iz države
5918. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorica (2007–2016)
5919. Register biocidnih proizvodov
5920. Soglasje k aktu o ustanovitvi USTANOVE DREVO ŽIVLJENJA, MEDNARODNA FUNDACIJA ZA POSTAVITEV SKULPTURE DREVO ŽIVLJENJA V SARAJEVU
5921. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2008 do 15. 7. 2008
5922. Odločba o ugotovitvi, da tretji, četrti in peti odstavek 27. člena Zakona o zunanjih zadevah niso v neskladju z Ustavo
5923. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani
5924. Popravni sklep
5925. Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
5926. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi
5927. Tarifa o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo številk za leto 2008
5928. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2008
5929. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila zavarovalnice
5930. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov
5931. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2008
5932. Sklep o izločitvi javne poti iz kategorizacije občinskih cest v Občini Brezovica
5933. Cenik zemeljskega plina za tarifne skupine
5934. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
5935. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2007
5936. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju januar–marec 2008
5937. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2008
5938. Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5939. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
5940. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
5941. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Črnomelj
5942. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Črnomelj
5943. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj
5944. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2008
5945. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2008
5946. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »Gradnja, vzdrževanje, upravljanje in izkoriščanje omrežja širokopasovnih povezav« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva
5947. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Grad
5948. Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2008
5949. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2008
5950. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2008
5951. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008
5952. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2008
5953. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora za leto 2008
5954. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2008
5955. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora
5956. Sklep o spremembah Sklepa o merilih za določitev plač direktorja Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih organih
5957. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2008
5958. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Mežica
5959. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Podlehnik v letu 2008
5960. Statut Občine Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo)
5961. Poslovnik Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo)
5962. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja odpadnih voda
5963. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2008
5964. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških klubov Občinskega sveta Občine Šentjur
5965. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008
5966. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pondor - zahod
5967. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in namenskih sredstev
5968. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2008
5969. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč
5970. Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2008
5971. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2008
5972. Pravilnik o sofinanciranju množičnih in turističnih prireditev v Občini Žiri
5973. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008
5974. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2007
5975. Uredba o spremembi Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov
5976. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil
5977. Popravek Sklepa o naložbah borznoposredniških družb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja
5978. Popravek Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2007
5979. Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5980. Popravek Sklepa o začasnem financiranja Občine Tišina za obdobje januar–marec 2008
5981. Popravek Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava
5982. Preklic Odloka o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč