Št. objave Naslov
5849. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki, vsebini in uporabi obrazca domačega plačilnega navodila
5850. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki
5851. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem
5852. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5853. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5854. Odločba o ugotovitvi, da peta alineja tretjega odstavka 88. člena Zakona o obrambi ni v neskladju z Ustavo
5855. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 85. člena Zakona o ohranjanju narave ni v neskladju z Ustavo
5856. Odločba o ugotovitvi, da je bila s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru in z odločbo Policijske uprave Koper kršena pritožnikova pravica do osebne svobode
5857. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
5858. Letni program statističnih raziskovanj za 2008
5859. Spremembe in dopolnitve Statuta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
5860. Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5861. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2008
5862. Sklep o začasnem financiranju MO Kranj v obdobju januar–marec 2008
5863. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred
5864. Odlok o razglasitvi zapornega zidu s stolpom na Lanišču za kulturni spomenik lokalnega pomena
5865. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica
5866. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2007
5867. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
5868. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
5869. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Mežica
5870. Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar–marec 2008
5871. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2008
5872. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2009
5873. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
5874. Sklep o imenovanju članov Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
5875. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2008
5876. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2008
5877. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sevnica v letu 2008
5878. Statut Občine Sežana
5879. Poslovnik občinskega sveta
5880. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu bencinski servis Stari trg
5881. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček
5882. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2008
5883. Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Šalovci
5884. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva v Občini Šalovci
5885. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za šolski kompleks Dolenja Nemška vas
5886. Sklep o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar–marec 2008
5887. Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2008
5888. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2006
5889. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2007
5890. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega izvedbenega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Žetale
5891. Sklep o določitvi vrednosti točki za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
5892. Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v obdobju januar–marec 2008
5893. Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Žetale, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
5894. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žetale
5895. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javorje (2007–2016)
5896. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubno (2007–2016)
5897. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Plešivec (2007–2016)
5898. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Snežnik (2005–2014)
5899. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Suhi Vrh - Podgora (2006–2015)
5900. Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov
5901. Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive
5902. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o območjih in sedežih policijskih postaj
5903. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2007