Št. objave Naslov
5636. Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo vinske ceste L 613 v delu obmejnega območja Republike Slovenije v občini Kungota
5637. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2007, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
5638. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči
5639. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dovoljenjih in soglasjih za promet in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme
5640. Odločba o imenovanju Tadeje Majcen za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
5641. Pravilnik o komercialnih ribnikih
5642. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gornja Radgona (2004–2013)
5643. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrašče - Osojnica (2007–2016)
5644. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mikula - Dedna gora (2007–2016)
5645. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko (2005–2014)
5646. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
5647. Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
5648. Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
5649. Pravilnik o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor
5650. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2007
5651. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2007
5652. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Cankova
5653. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova za leto 2008
5654. Ugotovitveni sklep v zvezi s pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Gorenja vas - Poljane, ki se po uveljavitvi ZPNačrt nadaljuje po postopku za izdelavo Občinskega prostorskega načrta (OPN)
5655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne občinske pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva
5656. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2008
5657. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2007
5658. Sklep o imenovanju članice Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
5659. Sklep o številu in višini štipendij v Občini Ivančna Gorica za šolsko leto 2007/08
5660. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči
5661. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2007
5662. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5663. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5664. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje za leto 2008
5665. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj
5666. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za DV 2x 110 kV RTP Jesenice (Predor)–RTP Kranjska Gora
5667. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora
5668. Sklep o začetku postopka izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno cono MDB – jug
5669. Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2007
5670. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Martjanci - Vzhod (južno od vrtca in cerkve)
5671. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice
5672. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
5673. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Podlehnik
5674. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ravne na Koroškem
5675. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2007
5676. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci
5677. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
5678. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Semič
5679. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert
5680. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert
5681. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmarje pri Jelšah
5682. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šmarje pri Jelšah
5683. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko sosesko Š12S1 – Dobrava
5684. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trebnje
5685. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje/planske celote 1, 3, 4, 5
5686. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Suhe krajine
5687. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje (IV)
5688. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana
5689. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velika Polana
5690. Odlok o turistični taksi v Občini Veržej
5691. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2007
5692. Odlok o območjih predkupne pravice Občine Vipava na nepremičninah
5693. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta ter predsednikov in članov drugih občinskih organov v Občini Vipava
5694. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Zreče
5695. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2008
5696. Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna
5697. Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni grob v Občini Dobrna