Št. objave Naslov
5404. Priporočila Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi Dvanajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2006
5405. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
5406. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Armeniji
5407. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Armeniji
5408. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji
5409. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo
5410. Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
5411. Pravilnik o natančnih pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu
5412. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška grapa (2006–2015)
5413. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana (2005–2014)
5414. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice (2005–2014)
5415. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2007–2016)
5416. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vitanje (2006–2015)
5417. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žalec (2006–2015)
5418. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence ribičev – fizičnih oseb
5419. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Seznama smernic za evropska tehnična soglasja za gradbene proizvode
5420. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
5421. Pristop h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije in k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
5422. Odlok o komunalnih taksah v Občini Benedikt
5423. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
5424. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
5425. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – spremenjen v letu 2004
5426. Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Hrpelje - Kozina
5427. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju 2007–2013
5428. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice
5429. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik
5430. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt
5431. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)
5432. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama
5433. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
5434. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2007
5435. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence z območja Občine Mislinja
5436. Odlok o oglaševanju, obveščanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Mozirje
5437. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2007
5438. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
5439. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 782/2, k.o. Loke
5440. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2007
5441. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Podčetrtek
5442. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2007
5443. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2008
5444. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2008
5445. Sklep o povišanju najemnin od 1. januarja 2008 dalje za stanovanja v lasti Občine Podčetrtek
5446. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo Čistilne naprave Dolenja vas
5447. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju individualne zazidave (Uglarjevo) na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu
5448. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2007
5449. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2007 (rebalans 2)
5450. Pravilnik o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan
5451. Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan
5452. Odlok o gledaliških uprizoritvah Škofjeloškega pasijona – Processio Locopolitana v Škofji Loki v letih 2009, 2015 in 2021
5453. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka
5454. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
5455. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka
5456. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2007
5457. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
5458. Pravilnik o spremembah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Turnišče
5459. Pravilnik o zamenjavi stanovanj Občine Zagorje ob Savi
5460. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2006
5461. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
5462. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
5463. Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
5464. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin
5465. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
5466. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1B)
5467. Popravek Pravilnika o sofinanciranju investicij v vaške vodovode v Občini Žiri