Št. objave Naslov
5351. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri prosta mesta sodnikov ustavnega sodišča
5352. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju pripravnikov za opravo strokovnega izpita za imenovanje v naziv
5353. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih
5354. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2007
5355. Sklep o zavrnitvi pobud
5356. Sklep o recikliranju eurobankovcev
5357. Navodilo o poročanju podatkov o recikliranju eurobankovcev
5358. Sklep o znesku državne pokojnine
5359. Sklep o najnižji pokojninski osnovi
5360. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
5361. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
5362. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2007
5363. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
5364. Sklep o spremembah in dopolnitvah liste zdravil na podlagi Sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
5365. Poročilo o gibanju plač za september 2007
5366. Spremembe in dopolnitve Statuta Socialne zbornice Slovenije
5367. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo dvosistemskega daljnovoda RTP Železniki–RTP Bohinj
5368. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
5369. Navodilo o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Mestni občini Kranj
5370. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta – predstavniku romske skupnosti
5371. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«
5372. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja MS 1/2-1 Zelena jama
5373. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok
5374. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja objektov za šport in rekreacijo na območju Mestne občine Murska Sobota
5375. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja mestne tržnice in izvajanje sejemskih prireditev na območju Mestne občine Murska Sobota
5376. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja parkov, nasadov, zelenic ter vseh drugih zelenih površin na območju Mestne občine Murska Sobota
5377. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja odprtih in pokritih javnih parkirišč ter urejanja parkiranja na območju Mestne občine Murska Sobota
5378. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Murska Sobota
5379. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu »Vrtec« Murska Sobota za leto 2008
5380. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
5381. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
5382. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje ZGO v Občini Ravne na Koroškem
5383. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Ravne – III. faza
5384. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2007
5385. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba, spremembe in dopolnitve
5386. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2007
5387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
5388. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje I - 1. faza
5389. Razpis ponovnih volitev župana Občine Škofja Loka na voliščih št. 1. Krajevna skupnost Godešič, št. 7. Gasilski dom Gosteče in št. 17. Osnovna šola Lenart
5390. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov Občine Turnišče
5391. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta, sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9
5392. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč
5393. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste
5394. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva
5395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Hruševec - Šentjur
5396. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slivnica pri Celju
5397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
5398. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici
5399. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dramlje
5400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Skladateljev Ipavcev Šentjur
5401. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Šentjur
5402. Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
5403. Preklic Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba