Št. objave Naslov
5172. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja Državnotožilskega reda
5173. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in vsebini vloge za zaščito podatkov o sestavinah kozmetičnih proizvodov
5174. Sklep o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic
5175. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi
5176. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice
5177. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice
5178. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
5179. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic
5180. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
5181. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic
5182. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju
5183. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kreditnih zavarovanjih
5184. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
5185. Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je treba vlogi priložiti projekt
5186. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
5187. Pravilnik o uporabi Dvorane prve slovenske vlade
5188. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za športno-rekreacijski park Bled – 1. faza
5189. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2007
5190. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Braslovče za programsko obdobje 2007–2013
5191. Pravilnik o uporabi Športne dvorane Braslovče
5192. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Braslovče
5193. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno II
5194. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »SR-CE« – Mladinski center
5195. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Lahovna – del«
5196. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2007
5197. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2007
5198. Odlok o podeljevanju koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Moravske Toplice
5199. Odlok o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v Občini Moravske Toplice
5200. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2007
5201. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice
5202. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za leto 2007
5203. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
5204. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Radeče
5205. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
5206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče
5207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice
5208. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šempeter - Vrtojba
5209. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2008
5210. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
5211. Sklep o ugotovitvi, da je mandat članice Občinskega sveta Občine Vipava prešel na drugega kandidata
5212. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah
5213. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za dela naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
5214. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta golf igrišče Žalec
5215. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri
5216. Pravilnik o sofinanciranju investicij v vaške vodovode v Občini Žiri
5217. Tarifni pravilnik za storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v Občini Žiri
5218. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta