Št. objave Naslov
5131. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A)
5132. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evropskih svetih delavcev (ZESD-A)
5133. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-D)
5134. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za regionalno cesto I. reda R1-221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi
5135. Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil
5136. Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
5137. Pravilnik o pogojih in kriterijih za določitev fitofarmacevtskih sredstev za prodajo brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju
5138. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
5139. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2007
5140. Sklep o spremembi Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
5141. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
5142. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti
5143. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji
5144. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2007
5145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu UND 5 in UND 4 Dobova
5146. Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Občine Divača
5147. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova
5148. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper
5149. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za izobraževanje nosilcev dejavnosti na področju malega gospodarstva v Občini Litija
5150. Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Litija
5151. Statut Občine Luče
5152. Poslovnik Občinskega sveta Občine Luče
5153. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
5154. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Luče
5155. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Luče
5156. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče
5157. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Luče
5158. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007
5159. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica
5160. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
5161. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ronket
5162. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vodovodna
5163. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
5164. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem
5165. Odlok o javnem glasilu Občine Ribnice
5166. Odlok o določitvi imena ulice v mestu Ribnica
5167. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2007
5168. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec
5169. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu
5170. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice
5171. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Slovenske Konjice