Št. objave Naslov
5064. Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1)
5065. Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU)
5066. Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad)
5067. Zakon o dopolnitvah Zakona o plačilnem prometu (ZPlaP-D)
5068. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1A)
5069. Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-D)
5070. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-D)
5071. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-B)
5072. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-B)
5073. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-F)
5074. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-C)
5075. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-A)
5076. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih Lendava v Občini Lendava, Premagovce v Občini Krško, Rače 2 v Občini Rače – Fram, Doline – širitev v Občini Sežana, Hren – širitev v Občini Vitanje, Skrbinjek v Občini Poljčane, Šumet v Občini Solčava in Zadobrova – širitev v Mestni občini Celje
5077. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
5078. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plovnosti zrakoplovov
5079. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu
5080. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o pravdnem postopku ni v neskladju za Ustavo, in odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
5081. Odločba o razveljavitvi dela sodb Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Novem mestu in o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper navedene sodbe v ostalem delu
5082. Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
5083. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2007
5084. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena
5085. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2006
5086. Odlok o odmeri komunalnih taks v Občini Divača
5087. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o štipendiranju
5088. Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača
5089. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Jesenice
5090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj
5091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
5092. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj
5093. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
5094. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj
5095. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj
5096. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci
5097. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj
5098. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj
5099. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj
5100. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj
5101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj
5102. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah
5103. Pravilnik o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem
5104. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo cestne povezave skozi naselje Njivica pri Kranju
5105. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje
5106. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«
5107. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2007
5108. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Križevci
5109. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Križevci
5110. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci
5111. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina
5112. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2006
5113. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007
5114. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono »Pri Pildu«
5115. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007
5116. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb v Občini Ravne na Koroškem
5117. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini
5118. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnih načrtih Pri Ribniku, Sevnica – center in v Florjanski ulici
5119. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2007
5120. Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba
5121. Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Vitanje
5122. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obrtno cono Vitanje
5123. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja izbirne Gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika
5124. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki
5125. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob predsedovanju Evropski uniji
5126. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika
5127. Uredba o izvajanju uredbe Sveta (ES) o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil ter uredbe Sveta (ES) glede zaščite geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila
5128. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
5129. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2007
5130. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov