Št. objave Naslov
5023. Odločba o ugotovitvi, da so členi 8, 11, 14, 23 in 38 ZFO-1 v neskladju z Ustavo in da členi 12, 13, 21 in 24 ZFO-1 niso v neskladju z Ustavo
5024. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 62. člena Zakona o sodiščih ni v neskladju z Ustavo ter o ugotovitvi, da je bila s sodbo Vrhovnega sodišča kršena pravica do nepristranskega sojenja iz prvega odstavka 23. člena Ustave
5025. Odločba o delni razveljavitvi prvega odstavka 92. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
5026. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 146. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni v neskladju z Ustavo
5027. Sklep o zavrženju pobude za odpravo uredbe
5028. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine Beltinci
5029. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci
5030. Sklep o povišanju normativa števila otrok v oddelkih javnega vrtca v Občini Beltinci
5031. Sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Beltinci
5032. Razpis nadomestnih volitev enega člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti
5033. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje
5034. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje
5035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
5036. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje
5037. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Teharje in k.o. Spodnja Hudinja
5038. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za Tehnološki park Celje
5039. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2007–2013
5040. Sklep o imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
5041. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Laško
5042. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2007
5043. Sklep o cenah programov vrtca
5044. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
5045. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Tolsti vrh
5046. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prizidek stanovanjsko-poslovnemu objektu in podzemne garaže ter otroško igrišče
5047. Sklep o nadaljevanju postopka priprave lokacijskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza
5048. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice
5049. Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Šmarješke Toplice
5050. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Šmarješke Toplice
5051. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sonček pri Osnovni šoli Šmarjeta
5052. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2006
5053. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2007
5054. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Vitanje
5055. Odlok o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Vransko in Občini Tabor
5056. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vransko in Občini Tabor
5057. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
5058. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki«
5059. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2006
5060. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2007
5061. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žiri
5062. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črna na Koroškem
5063. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem