Št. objave Naslov
4151. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata državnega svetnika
4152. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji
4153. Uredba o sejninah in povračilih stroškov predsedniku, namestniku predsednika in članom Komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic
4154. Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Pleterje, Občina Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah
4155. Uredba o prevzemanju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih odpadkov in o določitvi najvišje cene njihovega odlaganja
4156. Pravilnik o določitvi števila mest državnih pravobranilcev in pomočnikov državnega pravobranilca
4157. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem
4158. Pravilnik o bivanju v dijaških domovih
4159. Program priprave državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Maribor–Ljubljana in avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu
4160. Seznam harmoniziranih standardov, ki dopolnjuje seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo
4161. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih
4162. Sklep o pogojih in načinu, pod katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z nerezidenti plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini
4163. Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
4164. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Benedikt
4165. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4166. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4167. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
4168. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
4169. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
4170. Sklep o javnem dobru
4171. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica
4172. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
4173. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje
4174. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode
4175. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Vransko
4176. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
4177. Program priprave za spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče
4178. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »CT1-Južni vstop 2« v Slovenj Gradcu