Št. objave Naslov
4068. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Helenski republiki
4069. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Madžarski
4070. Uredba o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Savinje in Krke
4071. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
4072. Navodilo o izdaji vizuma tujcu, ki ima potni list, katerega veljavnost je krajša od treh mesecev
4073. Spremembe in dopolnitve Seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini
4074. Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
4075. Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
4076. Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
4077. Program priprave za Občinski lokacijski načrt za območje Čistilne naprave Bled – 2. faza
4078. Ugotovitveni sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji Občine Dobrna
4079. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2006
4080. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4166/3 k.o. Dobindol
4081. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Komen
4082. Sklep o razrešitvi namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Komen
4083. Sklep o imenovanju namestnice člana Občinske volilne komisije Občine Komen
4084. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper
4085. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Miren - Kostanjevica
4086. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
4087. Sklep o ukinitvi programov v Vrtcu Polzela ter v oddelku v Andražu
4088. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogatec
4089. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje D-Š v Rogatcu
4090. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
4091. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava v letu 2006
4092. Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih
4093. Splošni akt o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti