Št. objave Naslov
4035. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-E)
4036. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Čile
4037. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj
4038. Uredba o merilih za opredelitev in za določanje obsega aktivnih in neaktivnih ur dežurstva zaposlenih v zdravstveni dejavnosti
4039. Uredba o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini
4040. Sklep o določitvi pogojev za varnostnotehnično opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja
4041. Pravilnik o značilnih poškodbah za določanje odškodnine za telesne bolečine ali okvaro zdravja žrtvam kaznivih dejanj
4042. Pravilnik o spremembi Pravilnika o trženju semena žit
4043. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje listerioze (Listeriosis)
4044. Splošni akt o spremembi Splošnega akta o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij
4045. Sklepi Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje o potrditvi učnih gradiv z dne 14. julija 2006
4046. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2006
4047. Pravilnik o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe RTV Slovenija
4048. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Kamnik
4049. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kobarid
4050. Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj
4051. Spremembe in dopolnitve Ugotovitvenega sklepa o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Krško
4052. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Litija
4053. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2005
4054. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2006
4055. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mislinja
4056. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
4057. Sklep o zamenjavi namestnika člana občinske volilne komisije
4058. Ugotovitveni sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji Občine Vipava
4059. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava
4060. Program priprave občinskega lokacijskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod
4061. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2005
4062. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja
4063. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žetale
4064. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–Žeje
4065. Uredba o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja
4066. Uredba o koncesiji za rabo vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib v ribnikih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
4067. Popravek Programa priprave strategije prostorskega razvoja Občine Žirovnica