Št. objave Naslov
4001. Odlok o pomilostitvi
4002. Pravilnik o označevanju plemenskih živali in drugega plemenskega materiala
4003. Pravilnik o dovoljenjih za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole
4004. Pravilnik o vodenju registra avtošol
4005. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
4006. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
4007. Sklep o predlogu Sklepa o potrditvi nadstandardne sistemizacije v vrtcih Občine Brežice
4008. Odlok o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Črenšovci
4009. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Črenšovci
4010. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Črenšovci
4011. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Črenšovci
4012. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Črenšovci
4013. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črenšovci v letu 2006
4014. Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Gornji Petrovci
4015. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o. z dne 15. 5. 2001
4016. Sklep o načinu oglaševanja na območju Občine Grosuplje za izvedbo rednih lokalnih volitev 2006
4017. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4018. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
4019. Odlok o predkupni pravici Občine Odranci na nepremičninah
4020. Sklep o sprejemu Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Pivka
4021. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
4022. Sklep o soglasju k povišanju cen komunalnih storitev zbiranja, odvoza ter odlaganja odpadkov na območju Občine Postojna
4023. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v JVVZ Vrtec Prevalje
4024. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci
4025. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Puconci
4026. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2006
4027. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predlinica, Lokateks, EGP
4028. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Linzu
4029. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Linzu
4030. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v San Franciscu
4031. Odločba o imenovanju Darje Šlibar za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
4032. Odločba o imenovanju Zvonke Košir za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
4033. Odločba o imenovanju mag. Barbare Lipovšek za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
4034. Popravek Sklepa o imenovanju nadomestnega člana v Občinsko volilno komisijo Občine Rogaška Slatina