Št. objave Naslov
3964. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar
3965. Uredba o spremembi Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv
3966. Pravilnik o potniških ladjah
3967. Pravilnik o določitvi dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije
3968. Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
3969. Pravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
3970. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
3971. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin
3972. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
3973. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine
3974. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni
3975. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pitni vodi
3976. Register o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih pripravkov
3977. Odlok o poimenovanju območja Mirce
3978. Sklep o javni razgrnitvi Predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Bled
3979. Sklep o javni razgrnitvi Predloga 1. faze občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BL – R1 – Športno-rekreacijski park Bled
3980. Sklep o javni razgrnitvi Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98, 4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05), ureditvena enota H1 – Hotel Astoria
3981. Sklep o javni razgrnitvi Predloga sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BL – M4 – Spodnje Seliše
3982. Odlok o turistični taksi v Občini Grad
3983. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Grad
3984. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grad
3985. Odredba o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi Občine Grad
3986. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kuzma
3987. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Kuzma za volitve člana Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti
3988. Dopolnitev Statuta Občine Podčetrtek
3989. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
3990. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2006
3991. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci
3992. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti Občine Rogašovci
3993. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogašovci
3994. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Rogašovci
3995. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug
3996. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Žirovnica
3997. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
3998. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za uradnega veterinarja
3999. Popravek Poročila o izidu volitev članov personalnih svetov sodišč, ki so bile 13. junija 2006
4000. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas - Poljane