Št. objave Naslov
3939. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Parani
3940. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Parani
3941. Pravilnik o pogojih glede strokovno-tehnične usposobljenosti javnih zavodov za izvajanje monitoringa kemikalij in njihovih razgradnih produktov
3942. Navodilo o obveščanju v primerih pobegov mladoletnikov ali njihovem izogibanju izvrševanju vzgojnega ukrepa
3943. Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/04, 79/05)
3944. Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG)
3945. Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG)
3946. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig
3947. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kozje za volilno leto 2006
3948. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kozje
3949. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kuzma
3950. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2005
3951. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2006
3952. Odlok o turistični taksi v Občini Majšperk
3953. Odlok o lokacijskem načrtu za ureditev ceste JP 740560 Vila–Podlože na odseku Vila–Žolger
3954. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2006 na območju novonastalih občin Šmarješke toplice in Straža
3955. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja za naselje Loče
3956. Tarifni sistem za prodajo toplote iz toplovodnega omrežja za naselje Loče
3957. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (skrajšan postopek)
3958. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Velika Polana
3959. Sklep o razrešitvi Občinske volilne komisije Občine Velika Polana
3960. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Velika Polana
3961. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo
3962. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok
3963. Popravek Pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Vojnik za lokalne volitve 2006 – redne volitve v občinski svet, redne volitve župana in redne volitve v svete KS