Št. objave Naslov
3902. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vransko (2003–2012)
3903. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze (2005–2014)
3904. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2005–2014)
3905. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Okroglina (2003–2012)
3906. Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
3907. Pravilnik o identifikaciji in registraciji kopitarjev
3908. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav
3909. Pravilnik o obrazcu potnega lista za tujca
3910. Navodilo za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
3911. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Poljčane
3912. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Makole
3913. Poročilo o gibanju plač za junij 2006
3914. Razpis rednih volitev v svete vaških skupnosti in krajevne skupnosti na območju Občine Brda
3915. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Grad
3916. Tržni red na ljubljanskih tržnicah
3917. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3918. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (sprememba 2006/1)
3919. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja Garant Polzela
3920. Sklep o imenovanju tajnika občinske volilne komisije
3921. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije in Okrajne volilne komisije
3922. Sklep o razpisu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič
3923. Odlok o lokacijskem načrtu obrtna cona Vitanje
3924. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zagorje ob Savi
3925. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče
3926. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o višini obrestne mere za kredite, namenjene za prestrukturiranje in o višini subvencionirane obrestne mere
3927. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3928. Program priprave državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in mejo z Republiko Hrvaško
3929. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
3930. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2006
3931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
3932. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Puconci za leto 2006
3933. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Lipa - Štore
3934. Popravek Minimalne zajamčene donosnosti na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2006
3935. Popravek Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
3936. Popravek Odloka o razglasitvi Hiš Senožeče 33 in 34 za kulturni spomenik lokalnega pomena
3937. Popravek Odloka o razglasitvi Hiše na domačiji Naklo 14 za kulturni spomenik lokalnega pomena
3938. Popravek Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno