Št. objave Naslov
3848. Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih
3849. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno
3850. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve predloga in okoljskega poročila za Občinski lokacijski načrt za Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica
3851. Pogoji za uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo
3852. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Dolenjske Toplice
3853. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Krško
3854. Ugotovitveni sklep o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Krško
3855. Sklep o razpisu rednih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Kungota
3856. Sklep o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije
3857. Sklep o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije
3858. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Miren - Kostanjevica
3859. Pogoji za plakatiranje med volilno kampanjo za lokalne volitve v Občini Moravske Toplice
3860. Spremembe in dopolnitve Pravilnika »Štipendijske sheme za Dolenjsko«
3861. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2005
3862. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (za območje P7/C2)
3863. Pogoji za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Postojna
3864. Razpis rednih volitev članov svetov mestnih in primestnih četrti v Mestni občini Ptuj
3865. Pogoji za uporabo plakatnih mest
3866. Program priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Slovenske Konjice
3867. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2005
3868. Sklep o določitvi plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2006
3869. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2006
3870. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik
3871. Program priprave za Občinski lokacijski načrt Vojniška gmajna
3872. Odlok o lokacijskem načrtu za območje P24-P1 Zavrč – obrtna cona
3873. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta SN1 Zreče
3874. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče
3875. Program priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Zreče