Št. objave Naslov
3706. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje
3707. Uredba o Krajinskem parku Kolpa
3708. Pravilnik o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s prepovedano vsebino
3709. Pravilnik o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov
3710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
3711. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
3712. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove Fundacija Benko
3713. Seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti osebne varovalne opreme z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi
3714. Sklep o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta
3715. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kobilje
3716. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za izgradnjo komunalne infrastrukture (fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava) v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje
3717. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Oplotnica
3718. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi