Št. objave Naslov
3622. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji
3623. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Andori
3624. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kubi
3625. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Alžiriji
3626. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Socialistični republiki Vietnam
3627. Uredba o lokacijskem načrtu za vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino v Mestni občini Nova Gorica
3628. Uredba o doplačilni znamki v mesecu požarne varnosti
3629. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Strunjan
3630. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola
3631. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije
3632. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice
3633. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu
3634. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
3635. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov
3636. Pravilnik o spremembi Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov vozil
3637. Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil
3638. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
3639. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja
3640. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršiteljev
3641. Navodilo o poročanju izvršitelja
3642. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
3643. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja zavoda IPF v radijskih programih posebnega pomena v Republiki Sloveniji ter o višini nadomestil za njihovo uporabo
3644. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja zavoda IPF v komercialnih radijskih programih v Republiki Sloveniji ter o višini nadomestil za njihovo uporabo
3645. Priloga k Statutu Univerze na Primorskem
3646. Tarifna priloga 2006 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05 in 100/05)
3647. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobje
3648. Sklep o javni razgrnitvi predlogov sprememb odlokov občinskih lokacijskih načrtov: predloga sprememb Odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Guteneg in predloga sprememb Odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Zavrh
3649. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o LN območja 02/1 – poslovno proizvodne cone ozka dela – II. faza
3650. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro jedro Leskovec (skrajšani postopek)
3651. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja
3652. Odlok  o določitvi volilne enote v Občini Podlehnik
3653. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Podlehnik
3654. Program priprave lokacijskega načrta Caufovo v Vrtojbi
3655. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Šmarje pri Jelšah
3656. Pravilnik o oddajanju oglasnih mest in/ali oglasnih objektov v lasti Občine Zreče v najem
3657. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Šempeter ob Strugi
3658. Uredba o spremembi Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006
3659. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2006